پرفراژ در حقیقت یک کلمه فرانسوی است که از لغت perforage گرفته شده که مثل خیلی از کلمات دیگر بعد از وارد شدن به زبان فارسی اصالت خود را حفظ کرده و عموم مردم و متخصصین از همان لغت فرانسوی استفاده میکنند.